K zamyšlení

Nekonečná Láska
Nestačí tento chléb jen přijímat, je třeba ho též uctívat abychom byli pro něj vnímavější. Musíme se před Hostií ztišit, aby nás v tomto tajemství učinil důvěrnými.
Kdo je vnímavý pro Tvou lásku, stane se sám láskou, to je působení této Svátosti pro ty, kteří ji s opravdovostí uctívají a přijímají. Ano, Pane, Ty nám dáváš nové srdce, které rozumí řeči lásky. Ty nás učíš velikému tichu. Ty nám dáváš bdělost pro své působení, které je samotná láska, a necháváš nás spolupracovat s Tebou. Ty v nás dáváš dozrávat lásce, až nás pozvolna zcela stráví.

Sestra M. Chnile, trapistka.


 

Modlitba  MUDr. Karla Hradeckého, mučedníka sepsána ve vězení:

"Můj Ježíši,děkuji ti,žes mi dal poznat i toto utrpení! Jak jsem šťasten,neboť teprve v něm jsem nalezl tebe! i touto svou milostí dal jsi mi další daleko vzácnější milost, ježto tímto utrpením jsem se příblížil k tobě,můj Božský Spasiteli. Jak nyní chápu a jak milé a lehké je utrpení, snášíme-li je s pomocí tvou z lásky k tobě.
Jen o jedno tě ještě prosím, předrahý Spasiteli, abys mi dal sílu,abych i nadále trpělivě snášel vše.co mi uložíš, neboť vím, že nesložíš na mne více, než jsem s to unést a abych nadále poznával svou nicotnost a nicotnost celého vezdejšího života bez tvého přispění a požehnání, abych v pokoře a s láskou k tobě v srdci svém očišťoval život svůj odevšech nepravostí a cestou pravého pokání a s milostí tvou dospěl k žívotu věčnému. Amen.

 

 


Bohem milovaní,

jednoho dne viděl svatý Martin, když se modlil, zářící postavu v královském rouchu s korunou z drahokamů a zlata. Tvář měla vážnou a vyzařovala radost. Martin se v úžasu přestal modlit. Trvalo nějakou chvíli, než zjevení promluvilo: "Martine, vidíš mě. Uznej mě. Jsem Kristus. Přijdu dolů na zem a přeji si nejprve zjevit tobě." Martin mlčel a zjevení pokračovalo: "Martine, proč tak váháš uvěřit tomu, co vidíš? Jsem Kristus." Martin neočekávaně promluvil: "Pán Ježíš neřekl, že přijde v purpurovém šatě a s blýskavým diadémem. Uvěřím jenom v Krista, který přichází v oděvu s podobou svého utrpení a nese na sobě znamení kříže." V tu chvíli zjevení zmizelo.

Znamení kříže je dotek Boží lásky, je klíčem, který otvírá ospravedlnění pro každého. Probodené srdce Ježíšovo - Láska Boží se neustále v hojnosti vylévá na ty, kdo po ní touží. Velký hříšník a ještě větší světec sv. Augustin v úžasu volá: "Nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v Tobě, Bože."

Objevme v sobě skrytou dimenzi: "Jsem Bohem bezpodmínečně milován!"

Žehná P. Petr Dolák.

 
TOPlist